1. Anasayfa
  2. Teoriler

Psikolojinin Başlıca Dalları


0

Psikologlar insan aklını ve davranışını nasıl düşünür ve incelerler? Psikoloji çok büyük bir konudur ve konunun derinliğini ve genişliğini iletmek zor olabilir. Sonuç olarak, zihin, beyin ve davranış çalışmalarında belirli alt konularla ilgilenmek için bir dizi benzersiz ve farklı psikoloji dalı ortaya çıkmıştır.

Her dal veya alan soru ve sorunlara farklı bir bakış açısıyla bakar. Her birinin psikolojik problemlere veya kaygılara odaklanmasına rağmen, tüm alanlar insan düşünce ve davranışlarını inceleme ve açıklama konusunda ortak bir amacı paylaşmaktadır.

Psikoloji kabaca iki ana alana ayrılabilir:

  1. Bilgi tabanımızı arttırmayı amaçlayan araştırmalar
  2. Gerçek dünyadaki sorunların çözümünde bilgimizin uygulandığı pratik

İnsan davranışı çok çeşitli olduğu için, psikolojideki alt alanların sayısı da sürekli büyüyor ve evrimleşiyor. Bu alt alanların bazıları, ilgi alanları olarak sıkıca kurulmuştur ve birçok kolej ve üniversite bu konularda kurslar ve derece programları sunmaktadır.

Her psikoloji alanı, belirli bir konuya odaklanmış belirli bir çalışma alanını temsil eder. Çoğu zaman, psikologlar bu alanlardan birinde kariyer olarak uzmanlaşırlar. Aşağıdakiler psikolojinin belli başlı dallarından sadece birkaçıdır. Bu uzmanlık alanlarının birçoğu için, o belirli alanda çalışmak, o alanda ek lisansüstü çalışma gerektirir.

Makalede Neler Var?

Anormal Psikoloji

Anormal psikoloji, psikopatolojiye ve anormal davranışa bakan alandır. Akıl sağlığı uzmanları, kaygı ve depresyon dahil olmak üzere çok çeşitli psikolojik bozuklukların değerlendirilmesine, tanısına ve tedavisine yardımcı olur. Danışmanlar, klinik psikologlar ve psikoterapistler genellikle bu alanda doğrudan çalışırlar.

Davranış Psikolojisi

Davranış psikolojisi, aynı zamanda davranışçılık olarak da bilinir, tüm davranışların koşullandırma yoluyla edinildiği fikrine dayanan bir öğrenme teorisidir. Bu psikoloji dalı, yirminci yüzyılın ilk yarısında alana hakim olmakla birlikte, 1950’lerde daha az belirgin hale geldi. Bununla birlikte, davranış teknikleri, terapi, eğitim ve diğer birçok alanda temel bir dayanak olmaya devam etmektedir.

İnsanlar genellikle davranışları öğretmek veya değiştirmek için klasik şartlandırma ve operatör şartlandırma gibi davranış stratejilerini kullanırlar. Örneğin, bir öğretmen öğrencilere ders sırasında davranışlarını öğretmek için bir ödül sistemi kullanabilir. Öğrenciler iyi olduklarında, daha sonra bir tür özel ayrıcalık için kullanılabilecek altın yıldızlar alırlar.

Biyopsikoloji

Biyopsikoloji, psikolojinin bir kolu olup, beyin, nöronlar ve sinir sisteminin düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğine odaklanır. Bu alan temel psikoloji, deneysel psikoloji, biyoloji, fizyoloji, bilişsel psikoloji ve sinirbilim gibi birçok farklı disipline dayanmaktadır.

Bu alanda çalışan kişiler genellikle beyin yaralanmalarının ve beyin hastalıklarının insan davranışını nasıl etkilediğini inceler. Biyopsikoloji ayrıca bazen fizyolojik psikoloji, davranışsal sinirbilim veya psikobiyoloji olarak da adlandırılır.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji, akıl hastalıkları, anormal davranışlar ve psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgili psikolojinin dalıdır. Klinisyenler çoğu zaman özel uygulamalarda çalışmaktadır, ancak bir çoğu da toplum merkezlerinde veya üniversitelerde ve kolejlerde çalışmaktadır. Diğerleri, doktorları, psikiyatrları ve diğer akıl sağlığı profesyonellerini içerebilecek ortak bir ekibin parçası olarak hastane ortamlarında veya ruh sağlığı kliniklerinde çalışmaktadır.

Kavramsal psikoloji

Bilişsel psikoloji, içsel zihinsel durumlara odaklanan psikolojinin dalıdır. Bu psikoloji alanı, 1960’larda ortaya çıktığından beri büyümeye devam etti. Bu psikoloji alanı, insanların nasıl düşündüklerini, öğrendiklerini ve hatırladıklarının bilimine odaklanır.

Bu alanda çalışan psikologlar genellikle algı, motivasyon, duygu, dil, öğrenme, hafıza, dikkat, karar verme ve problem çözme gibi şeyleri inceler. Bilişsel psikologlar, beynin bir bilgisayar gibi bilgiyi depoladığını ve işlediğini öne sürerek, aklın nasıl çalıştığını tanımlamak için sıklıkla bir bilgi işleme modelini kullanır.

Karşılaştırmalı Psikoloji

Karşılaştırmalı psikoloji, hayvan davranışlarının incelenmesi ile ilgili psikolojinin dalıdır. Hayvan davranışlarının incelenmesi, insan psikolojisinin daha derin ve daha geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. Bu alanın kökleri Charles Darwin ve Georges Romanes gibi araştırmacıların çalışmalarında olup, çok disiplinli bir konu haline gelmiştir. Psikologlar genellikle biyologlar, antropologlar, ekolojistler, genetikçiler ve diğerleri gibi bu alana katkıda bulunur.

Psikolojik Danışma

Psikolojik danışma psikolojisi içinde en büyük bireysel alt alanlardan biridir. Zihinsel sıkıntı yaşayan ve çok çeşitli psikolojik belirtiler yaşayan müşterileri tedavi etmeye odaklanmıştır. Danışma Psikolojisi, alanı, sağlık, iş, aile, evlilik ve daha fazlasıyla ilgili endişelere değinmenin yanı sıra, sosyal ve duygusal sağlığı geliştirerek yaşam boyunca kişilerarası işleyişi geliştirebilecek bir alan olarak tanımlamaktadır.

Kültürlerarası Psikoloji

Kültürlerarası psikoloji, kültürel faktörlerin insan davranışını nasıl etkilediğine bakan bir psikoloji dalıdır. Uluslararası Kültürlerarası Psikoloji Derneği (IACCP) 1972 yılında kuruldu ve bu psikoloji dalı o zamandan beri büyümeye ve gelişmeye devam etti. Günümüzde, artan sayıda psikolog, davranışların dünyadaki çeşitli kültürler arasında nasıl farklılaştığını araştırmaktadır.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi, insanların tüm yaşam boyunca nasıl değiştiklerini ve büyüdüklerini odaklar. İnsani gelişimin bilimsel çalışması, insanların yaşam boyunca nasıl ve neden değiştiğini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Gelişim psikologları genellikle fiziksel gelişim, entelektüel gelişim, duygusal değişiklikler, sosyal gelişim ve yaşam süresince gerçekleşen algısal değişiklikler gibi şeyleri inceler.

Bu psikologlar genellikle bebek, çocuk, ergen veya geriatrik gelişim gibi bir alanda uzmanlaşırken, diğerleri gelişimsel gecikmelerin etkilerini çalışabilir. Bu alan, doğum öncesi gelişimden Alzheimer hastalığına kadar her şeyi içeren çok çeşitli konuları kapsar.

Eğitimsel psikoloji

Eğitim psikolojisi, okullar, psikoloji öğretimi, eğitim sorunları ve öğrenci kaygıları ile ilgili psikolojinin dalıdır. Eğitim psikologları genellikle öğrencilerin sonuçlarını geliştirmek için öğrencilerin nasıl öğrendiklerini veya doğrudan öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve idarecilerle birlikte çalıştıklarını inceler. Farklı değişkenlerin bireysel öğrenci sonuçlarını nasıl etkilediğini inceleyebilirler. Ayrıca öğrenme güçlüğü, üstünlük, öğretim süreci ve bireysel farklılıklar gibi konuları da inceler.

Deneysel Psikoloji

Deneysel psikoloji, beyni ve davranışları araştırmak için bilimsel yöntemleri kullanan psikolojinin dalıdır. Bu tekniklerin birçoğu psikolojideki diğer alanlar tarafından da çocukluk gelişiminden sosyal konulara kadar her şeyi araştırmak için kullanılmaktadır. Deneysel psikologlar kolejler, üniversiteler, araştırma merkezleri, hükümet ve özel işletmeler de dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda çalışırlar.

Deneysel psikologlar, bir dizi insan davranışını ve psikolojik olayları incelemek için bilimsel yöntemi kullanır. Psikolojinin bu dalı genellikle psikoloji içinde farklı bir alt alan olarak görülür, ancak deneysel teknikler ve yöntemler aslında psikolojinin her alt alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Deneysel psikolojide kullanılan yöntemlerden bazıları deneyler, korelasyon çalışmaları, vaka çalışmaları ve doğal gözlemdir.

Adli psikoloji

Adli psikoloji, psikoloji ve yasa ile ilgili konularla ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Bu psikoloji alanında çalışanlar, yasal sorunlara psikolojik ilkeleri uygular. Bu, cezai davranış ve tedavileri incelemeyi veya doğrudan mahkeme sisteminde çalışmayı içerebilir.

Adli psikologlar, mahkeme davalarında tanıklık sağlamak, şüpheli çocuk istismarı davalarındaki çocukları değerlendirmek, tanıklık etmek için çocukları hazırlamak ve suçlu şüphelilerin zihinsel yeterliliğini değerlendirmek gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmektedir.

Psikolojinin bu dalı, psikolojinin ve yasanın kesişimi olarak tanımlanır, ancak adli psikologlar, bu tanımın değişebilmesi için birçok rol oynayabilir. Birçok durumda, adli psikoloji içinde çalışan insanlar mutlaka “adli psikologlar” değildir. Bu bireyler, yasal veya ceza davalarında tanıklık, analiz veya öneride bulunmak için psikolojik uzmanlıklarını ödüllendiren klinik psikologlar, okul psikologları, nörologlar veya danışmanlar olabilir.

Sağlıklı psikoloji

Sağlık psikolojisi, biyoloji, psikoloji, davranış ve sosyal faktörlerin sağlığı ve hastalığı nasıl etkilediğine odaklanan bir uzmanlık alanıdır. Tıbbi psikoloji ve davranışsal tıp gibi diğer terimler bazen sağlık psikolojisi terimiyle eşanlamlı olarak kullanılır. Sağlık psikolojisi alanı, sağlığı ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinin yanı sıra sağlığı teşvik etmeye de odaklanmıştır.

Sağlık psikologları, çok çeşitli alanlarda sağlığı iyileştirmekle ilgilenmektedir. Bu profesyoneller sadece sağlıklı davranışları teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda hastalık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisi için de çalışırlar. Sağlık psikologları genellikle kilo yönetimi, sigarayı bırakma, stres yönetimi ve beslenme gibi sağlıkla ilgili konuları ele almaktadır.

Ayrıca insanların hastalıklarla nasıl başa çıktıklarını araştırıp, hastalara yeni ve daha etkili başa çıkma stratejileri aramasına yardımcı olabilirler. Bu alandaki bazı profesyoneller, önleme ve halkın bilinçlendirilmesi programlarının tasarlanmasına yardımcı olurken, diğerleri de sağlık politikalarını geliştirmek için devlet içinde çalışmaktadır.

Endüstriyel Örgüt Psikolojisi

Endüstriyel örgütsel psikoloji, verimlilik ve davranış gibi işyeri araştırmaları için psikolojik ilkeleri uygulayan bir daldır. Genellikle G / Ç psikolojisi olarak adlandırılan bu psikoloji alanı, işyerinde verimliliği ve verimliliği arttırırken çalışanların refahını en üst seviyeye çıkarmaya çalışır. IO psikolojisindeki araştırmalar uygulamalı araştırma olarak bilinir çünkü gerçek dünyadaki problemleri çözmeyi amaçlar. IO psikologları işçi tutumları, çalışan davranışları, örgütsel süreçler ve liderlik gibi konuları inceler.

Bu alandaki bazı psikologlar insan faktörleri, ergonomi ve insan-bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda çalışmaktadır. İnsan faktörleri psikolojisi, insan hatası, ürün tasarımı, ergonomi, insan yeteneği ve insan-bilgisayar etkileşimi gibi konulara odaklanan disiplinlerarası bir alandır. İnsan faktörlerinde çalışan insanlar, insanların hem işyerinde hem de iş yerindeki ürünlerle ve makinelerle nasıl etkileşimde bulunduklarını geliştirmeye odaklanır. Yaralanmayı en aza indirmeye veya daha fazla doğruluk ve daha fazla güvenlik sağlayan işyerleri yaratmaya yönelik ürünler tasarlamaya yardımcı olabilirler.

Kişilik Psikolojisi

Kişilik psikolojisi, her bireyi eşsiz kılan düşünce kalıpları, duyguları ve davranışlarının incelenmesine odaklanan psikolojinin dalıdır. Klasik kişilik teorileri Freud’un psikanalitik kişilik teorisini ve Erikson’un psikososyal gelişim teorisini içerir. Kişilik psikologları genetik, ebeveynlik ve sosyal deneyimler gibi farklı faktörlerin kişiliğin gelişimini ve değişimini nasıl etkilediğini inceleyebilirler.

Okul Psikolojisi

Okul psikolojisi, çocukların akademik, duygusal ve sosyal konularla ilgilenmelerine yardımcı olmak için okullarda çalışmayı içeren bir alandır. Okul psikologları ayrıca sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturmak için öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerle işbirliği yaparlar.

Okul psikologlarının çoğu ilk ve ortaokullarda çalışır, ancak diğerleri özel kliniklerde, hastanelerde, devlet kurumlarında ve üniversitelerde çalışır. Bazıları özel muayenehaneye girmekte ve özellikle okul psikolojisinde doktora derecesine sahip olanlar olmak üzere danışman olarak hizmet vermektedir.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, sosyal davranışı açıklamaya ve anlamaya çalışır ve grup davranışı, sosyal etkileşimler, liderlik, sözsüz iletişim ve karar vermedeki sosyal etkiler gibi çeşitli konulara bakar.

Bu psikoloji alanı, grup davranışı, sosyal algı, sözsüz davranış, uygunluk, saldırganlık ve önyargı gibi konuların incelenmesine odaklanmıştır. Davranış üzerindeki sosyal etkiler, sosyal psikolojiye büyük ilgi duymaktadır, ancak sosyal psikologlar aynı zamanda insanların başkalarıyla nasıl algılayıp etkileşime girdiğine de odaklanmaktadır.

Spor Psikolojisi

Spor psikolojisi, psikolojinin sporu, atletik performansı, egzersizi ve fiziksel aktiviteyi nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Bazı spor psikologları performansı artırmak ve motivasyonu artırmak için profesyonel sporcular ve antrenörler ile birlikte çalışır. Diğer profesyoneller, tüm yaşamları boyunca insanların yaşamlarını ve refahlarını artırmak için egzersiz ve spordan yararlanır.

Eniyi Düşünce’den Bir Kelime

Psikoloji her zaman evrimleşmekte ve yeni alanlar ve dallar ortaya çıkmaya devam etmektedir. Tek bir psikoloji dalının diğerlerinden daha önemli veya daha iyi olmadığını hatırlamak önemlidir. Her belirli alan, kim olduğunuzu, nasıl davrandığınızı ve nasıl düşündüğünüzü etkileyen birçok farklı psikolojik faktör hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunur.

Araştırma yaparak ve psikolojik bilgi için yeni uygulamalar geliştirerek, psikolojinin her dalında çalışan profesyoneller, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına, karşılaşabilecekleri sorunlarla yüzleşmelerine ve daha iyi yaşamlar yaşamalarına yardımcı olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir